ارسال و دریافت پیامک

  پیامک ( پیام کوتاه ) چیست؟

تاريخ ثبت : 12 آذر 1389 ساعت 2 و 52 دقیقه

 
Short Message Services یا سرویس پیام كوتاه امكان مبادله پِیام‌هاِی متنِی از طرِیق دستگاههاِی تلفن همراه مِی‌باشد. اِین قابلِیت‌ كه سروِیس پِیام كوتاه نام دارد نه تنها به‌طور مستقِیم مورد استفاده كاربران شبكه تلفن‌همراه قرار مِی‌گِیرد. بلكه باعث مِی‌شود تا بتوان خدمات متنوع دِیگرِی را نِیز از طرِیق دستگاههاِی تلفن‌همراه عرضه نمود. به اعتقاد تمامِی كسانِی كه در پِیداِیش پِیام كوتاه در شبكه‌هاِی تلفن‌همراه نقش داشته‌اند موفقِیتِی كه امروز براِی اِین سروِیس مشاهده مِی شود به هِیچ وجه در ابتدا قابل پِیش‌بِینِی نبوده‌است البته اِین موفقِیت را مِی‌توان از آن كاربران دانست ‌اگر قبول كنِیم كه هر نسلِی از فناورِی‌ها ِیك‌ نقطه اوج داردSMS را مِی‌توان نقطه اوج نسل پِیام رسانِی متنِی دانست. یكِی دِیگر از بزرگترِین كاربردهاِی بالقوه SMS استفاده از آن به عنوان روشِی براِی اطلاع‌رسانِی است.SMS مِی‌تواند براِی انتقال تمامِی اطلاعاتِی كه از مقدار اطلاعات متنِی تشكِیل شده‌است استفاده شود.اطلاعاتِی نظِیر اخبار ورزش ِیا اطلاعات پرواز، اطلاعات هواشناسِی ، قِیمت سهام ، اطلاعات حسابهاِی بانكِی و تِیتر اخبار خبرگزارِی ‌ها از جمله اِین نوع كاربرد هستند.

  با توجه به اِین امر كه كارگزار پِیام كوتاه‌ها را در خود ذخِیره نموده و سپس ارسال مِی‌نماِید مِی‌توان پِیام كوتاه‌هاِیِی را نِیز به مقصد تلفن همراه‌هاِیِی كه فعلاً در دسترس نِیستند را ارسال نمود.برخِی از مواردِی كه منجر به در دسترس نبودن دستگاه تلفن همراه براِی تحوِیل پِیام مِی‌گردند عبارتند از وجود خرابِی در شبكه,خاموش بودن دستگاه تلفن‌همراه و ِیا پر بودن حافظه سِیم‌كارت در دستگاه تلفن‌همراه.

  •   امكان عرضه خدمات برروِی SMS:

  مِی‌توان قابلِیت ارتباط با عناصر خارج از شبكه تلفن‌همراه را نِیز در سروِیس پِیام‌كوتاه فراهم آورد.درنتِیجه با استفاده از اِین سروِیس مِی‌توان كاربردهاِی مختلفِی را به مشتركان شبكه سِیار عرضه نمود.به عنوان مثال مِی‌توان به خدماتِی مانند درِیافت و ارسال نامه‌هاِی الكترونِیكِی از طرِیق تلفن‌همراه,اتصال به اِینترنت از طرِیق تلفن‌همراه و بسِیارِی كاربردهاِی دِیگر اشاره كرد.اِین كاربردها با استفاده از سروِیس پِیام كوتاه داده‌هاِی خود را ردبدل مِی‌نماِیند.