ارسال و دریافت پیامک

  برطرف شدن مشکل کاهش سرعت ارسال پیامک

تاريخ ثبت : 21 دی 1389 ساعت 16 و 43 دقیقه

مشکل کاهش سرعت ارسال و  دریافت پیامک برطرف گردید